Klaster Obliczeniowy SGGW
FTP

Regulamin klastra obliczeniowego Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW

Zasady użytkowania klastra obliczeniowego

 1. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW zastrzega sobie prawo do zmian w treści ninijszego regulaminu.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do monitorowania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Jednostki organizacyjne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mogą bezpłatnie korzystać z klastra po uzyskaniu zgody pełnomocnika ds. klastra.

Zapisy dotyczące kont

 1. Konto na serwerze jest własnością Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Konto jest immienne i może z niego korzystać jedynie osoba, na której imię i nazwisko utworzono konto.
 3. Konto na klastrze może uzyskać student lub pracownik SGGW za zgodą pełnomicnika ds. klastra.
 4. Ważność konta w przypadku studentów wynosi jeden rok akademicki.
 5. Użytkownik powinien być świadomy, iż w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jego konto podlega ciągłemu drobiazgowemu audytowi.
 6. Użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez SGGW w zakresie niezbędnym do administrowania infrastrukturą klastra.

Zapisy dotyczące nieuprawnionego dostępu i bezpieczeństwa infraktruktury

 1. Użytkownik, który niezwłocznie nie zgłosi faktu nieuprawnionego korzystania z konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną za szkody spowodowane jego działalnością oraz za działania osób postronnych, które korzystają z zasobów klastra przy pomocy jego komputera, za jego zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
 3. Hasło oraz klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi. Operatorzy systemu mają możliwości techniczne rozwiązywania problemów użytkowników bez znajomości ich kluczy i haseł. Żaden pracownik SGGW, ani przedstawiciel instytucji egzekwujących prawo nie ma prawa żądać ich ujawnienia. Wszelkie próby pozyskania informacji mogących zagrozić bezpieczeństwu systemu należy zgłaszać administratorowi systemu.

Zapisy dotyczące użytkowania klastra

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z klastra zgodnie z wymogami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją funkcjonowania klastra.
 3. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń administratorów odnośnie pracy na klastrze.
 4. Obowiązkiem każdego użytkownika klastra jest dopasowanie własnego oprogramowania do wymagań istniejącej infrastruktury klastrowej.
 5. Użytkownik odpowiada za wszelkie efekty działań programów i skryptów uruchomionych z jego konta

Zasady ogólne korzystania z klastra

 1. Klaster przeznaczony jest do prac naukowych.
 2. Zadania obliczeniowe mogą być uruchamiane jedynie poprzez system kolejkowy.
 3. Użytkownicy mają dostęp interaktywny tylko do węzła głównego poprzez ssh.
 4. Na węźle głównym nie jest dozwolone uruchamianie programów do obliczeń numerycznych.
 5. Dostępność na klastrze narzędzi informatycznych nie jest jednoznaczne ze zgodą na ich używanie.
 6. Zadania wykorzystujące zasoby niezgodnie z deklaracją, wykraczające poza przeznaczone kolejki będą usuwane z systemu bez ostrzeżenia.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przydziału zasobów na klastrze zapisane są w instrukcji funkcjonowania klastra.
 8. Przydzielone limity systemowe uzależnione są do aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. W uzasadnionych przypadkach mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistniałych okoliczności technicznych.

Zapisy dotyczące odpowiedzialności administratorów

 1. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane działaniami użytkowników oraz przyczyny leżące poza ich zasięgiem, w szczególności przez działanie sił wyższych takich jak awarie innych systemów i łączy.
 2. Administratorzy klastra zastrzegają sobie prawo do wyłączenia lub zrestartowania dowolnej lub wszystkich usług serwera w celach konserwacyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 4. Dzienniki systemowe mogą być udostępnione kierownictwu zarówno Katedry jak i Uczelni lub instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.

Niedozwolone jest:

 1. ukrywanie swojej tożsamości oraz podszywanie się pod innych użytkowników
 2. uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom sieci SGGW oraz internetu
 3. naruszanie tajemnicy korespodencji
 4. wykorzystywanie klastra do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej bez zgody kierownictwa Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW
 5. używanie zasobów sieciowych niezgodnie z prawem lub netykietom
 6. uruchamianie szczególnie obciążających system programów bez zgody administratorów klastra
 7. jakiekolwiek próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci, przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych, prób włamań, badania zabezpieczeń sieci, serwerów lub klastra. O wszelkich nieprawidłowościach dostrzeżonych

Konsekwencje nie przestrzegania postanowień regulaminu

 1. Upomnienie
 2. Ograniczenie zasobów systemowych klastra przysługujących użytkownikowi
 3. Blokada dostępu do konkretnych usług serwera
 4. Tymczasowa blokada konta na okres 14 dni roboczych
 5. Tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
 6. Blokada konta oraz skierowanie do stosownych Władz Uczelnii
 7. Skierowanie sprawy do organów ścigania
W pracach powstających w oparciu o obliczenia wykonane na klastrze należy umieścić informację następującej treści:

„The simulations reported in this work were performed using the HPC cluster KRASNAL of the Departmenet of Experimental Design and Bioinformatics of the Faculty of Agriculture and Biology at the Warsaw University of Life Sciences - SGGW”.

W ciągu 30 dni od ukazania się publikacji w druku należy ją zgłosić pełnomocnikowi ds. klastra.


Użytkownik logując się na serwerze deklaruje pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu

CopyRight: Konrad Dębski 2012-2021